Algemene voorwaarden BestLed Europe B.V.

I. Algemeen

1. Definities en toepassingsgebied

1.1. In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: - BestLed: BestLed Europe B.V. te Waddinxveen; - Klant: iedere natuurlijke persoon of onderneming, hoe ook vormgegeven, die met BestLed een Overeenkomst sluit, dan wel aan BestLed een offerte opvraagt; - Overeenkomst: iedere schriftelijke Overeenkomst die BestLed via een opdrachtbevestiging met de Klant sluit, waarin de verhuur of verkoopopdracht wordt bevestigd, dan wel iedere feitelijke uitvoering die BestLed aan een verhuur- of verkoopopdracht geeft; - schriftelijk: de term “schriftelijk” omvat mede leesbare uitingen langs elektronische weg; - gehuurde: goederen die door de Klant worden gehuurd van BestLed; - goederen: alle zaken en rechten die uit hoofde van de Overeenkomst door BestLed aan de Klant worden verstrekt.

1.2. Alle offertes zijn vrijblijvend en kunnen door BestLed te allen tijde worden herroepen, ook binnen drie werkdagen nadat zij door de Klant zijn aanvaard.

1.3. Zodra BestLed en de Klant een Overeenkomst hebben gesloten, zijn aanvullingen, wijzigingen of nadere afspraken van die Overeenkomst of deze algemene voorwaarden pas geldig als zij door BestLed aan de Klant worden bevestigd. 1.4. BestLed heeft het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen. Vanaf het moment van bekendmaking van de gewijzigde algemene voorwaarden aan de Klant gelden de gewijzigde algemene voorwaarden in relatie met de Klant. 1.5. De Klant zal de NAW-gegevens van de eigenaar c.q. hypotheekhouder (bank) van de onroerende zaak waar de goederen zullen worden gebruikt, kenbaar maken aan BestLed. BestLed zal vervolgens die eigenaar c.q. hypotheekhouder informeren dat de goederen haar eigendom zijn.

1.6. Besparingscalculaties en lichtberekeningsplannen worden gemaakt op basis van door de Klant verstrekte gegevens en/of theoretische modellen. De Klant staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. De besparingscalculaties en lichtberekeningsplannen vormen een indicatie.

 

2. Prijzen

2.1. De prijzen gelden af magazijn, een en ander zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. In alle gevallen gelden de prijzen in euro’s conform de door BestLed gehanteerde prijzen en tarieven.

2.2. Indien ten gevolge van externe omstandigheden de kostprijs voor BestLed wijzigt, heeft BestLed het recht deze wijziging door te berekenen in prijzen aan de Klant. Indien een prijsverhoging van meer dan 15% daardoor plaatsvindt, mag de Klant de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

 

3. Betaling

3.1. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf factuurdatum. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de Klant de wettelijke invorderingskosten verschuldigd, die op € 150,-- worden gesteld.

3.2. Naast het factuurbedrag en de wettelijke invorderingskosten is de Klant in een dergelijk geval tevens de wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van het factuurbedrag.

3.3. BestLed is gerechtigd van de Klant zekerheid voor nakoming te vorderen, onder meer door het vestigen van eersterangs pandrechten.

3.4. De Klant is gehouden de facturen te betalen zonder verrekening, inhouding of opschorting.

 

4. Reclames en garantie

4.1. Op de geleverde goederen geldt de in de Overeenkomst genoemde garantietermijn. Gedurende deze garantietermijn zal BestLed eventuele gebreken kosteloos herstellen. De garantie omvat niet een recht op schadevergoeding of vergoeding van kosten. De garantie heeft geen betrekking op de installatie. De garantie geldt evenmin voor normale slijtage van de goederen.

4.2. BestLed is niet gehouden gebreken kosteloos te herstellen, indien de gebreken het gevolg zijn van incorrect gebruik van de goederen door de Klant of van onjuiste installatie van de goederen. In dat laatste geval dient de Klant de installateur aansprakelijk te houden.

4.3. Eventuele vorderingen voortvloeiende uit een klacht of garantie verjaren na ommekomst van 1 jaar vanaf het moment dat geklaagd is c.q. het moment dat het gebrek ontdekt is dan wel ontdekt had kunnen worden. De artikelen 6:89 BW en 7:23 BW missen in zoverre toepassing.

4.4. Klachten moeten schriftelijk worden ingediend. In een eventuele klacht dient de Klant de aard en oorzaak van de klacht te onderbouwen en met bewijsmiddelen te staven.

4.5. De Klant draagt de kosten van het deïnstalleren van de goederen en terugzending daarvan aan BestLed en vice versa.

 

5. Aansprakelijkheid

5.1. BestLed is niet aansprakelijk voor gebreken, noch kan nakoming worden gevorderd in geval van overmacht. In dat geval mag BestLed de uitvoering van de Overeenkomst namelijk geheel of gedeeltelijk opschorten. Onder overmacht wordt onder meer verstaan staking, brand, problemen bij toeleveranciers, natuurrampen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang van zaken in de onderneming van BestLed wordt belemmerd en nakoming daardoor verhinderd wordt.

5.2. Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van BestLed voor nakoming, kosten, ongedaanmaking of schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering die BestLed heeft afgesloten, uitkeert.

5.3. Indien en voor zover mocht blijken dat door een aan BestLed te verwijten omstandigheid de aansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de betreffende goederen, althans in geval van huur de huurwaarde van één jaar.

5.4. BestLed is in ieder geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, winstderving, verlies en interne kosten bij de Klant.

 

6. Beëindiging

6.1. Indien enige partij in verzuim is met betrekking tot de nakoming van zijn verplichtingen (daaronder begrepen betalingsverplichtingen), in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, toegelaten wordt tot de wettelijke schuldsanering van natuurlijke personen, het bedrijf stillegt, overdraagt of liquideert, althans beslag wordt gelegd ten laste van de Klant op zijn roerende of onroerende zaken, is de andere partij gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd de verdere rechten op schadevergoeding. De ongedaanmakingverbintenissen zullen in dat geval niet van toepassing zijn.

6.2. De Klant is verplicht eventuele beslaglegging ten laste van hem als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, binnen 3 dagen na beslaglegging aan BestLed te melden.

 

7. Vertrouwelijkheid en intellectueel eigendom

7.1. Partijen zullen de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de goederen te allen tijde respecteren en geen maatregelen of handelingen ondernemen die afbreuk kunnen doen aan de intellectuele eigendomsrechten van partijen en/of derden.

7.2. Partijen zullen de inhoud van de Overeenkomst niet aan derden kenbaar maken, tenzij zij hiertoe worden verplicht door het bevoegd gezag of een rechterlijke beslissing.

7.3. Partijen zullen de kennis die zij bij en over elkaar opdoen en die niet algemeen bekend is, niet aan derden verstrekken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

7.4. Partijen zullen zich niet op enigerlei wijze negatief over elkaar uitlaten; noch jegens derden, noch in de (sociale) media.

 

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

8.2. Alle geschillen die tussen BestLed en de Klanten mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de terzake bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag.

 

II. VERHUURVOORWAARDEN

9. In aanvulling op het onder hoofdstuk 1 genoemde algemene bepalingen gelden in geval van verhuur de navolgende bepalingen:

9.1. De huurtijd vangt aan op de datum van aflevering van het gehuurde of wanneer zulks uitdrukkelijk met de Klant is overeengekomen op het moment, waarop het gehuurde aan het adres van de Klant is afgeleverd, en eindigt op de datum, waarop het gehuurde is terugontvangen, echter met dien verstande, dat, wanneer het verhuurde voor afloop van de overeengekomen huurtijd wordt teruggeleverd, de huursom wel over de gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd is.

9.2. De Klant is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gehuurde vanaf het tijdstip van aflevering tot terugkeer van het gehuurde bij BestLed. BestLed heeft het recht het gehuurde te (doen) inspecteren en de Klant verleent BestLed daartoe alle toegang en medewerking.

9.3. De Klant is verplicht het gehuurde gedurende de huur voor zijn rekening en risico in behoorlijke toestand te houden, te verzekeren tegen de contractswaarde van het gehuurde en al het nodige te doen, tenzij uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen.

9.4. Na beëindiging van de Overeenkomst is de Klant verplicht het verhuurde in onbeschadigde en gereinigde staat terug te leveren aan ons. Na teruglevering ontvangt cliënt een retourbon met een gespecificeerde opgave van de geretourneerde goederen. Indien de opgave niet juist is, moet de Klant dat ‑op straffe van verval van rechten‑ binnen 8 dagen na verzending van de retourbon schriftelijk aan ons te melden. BestLed is gerechtigd het gehuurde na terugontvangst zelf te herstellen en te reinigen, indien haar dat nodig voorkomt. Alle kosten in verband met het bovenstaande komen voor rekening van de Klant en zullen afzonderlijk worden gefactureerd.

9.5. De Klant mag aan niemand enig recht op het gehuurde verlenen of het gehuurde aan derden onderverhuren of zijn rechten uit deze Overeenkomst voortvloeiende geheel of gedeeltelijk aan derden overdragen. Evenmin is het cliënt toegestaan om zonder toestemming van BestLed het gehuurde te verplaatsen of te veranderen in welke zin dan ook.

9.6. De Klant zal het gehuurde houden zoals het is, de merktekens van BestLed niet verwijderen of anderszins het eigendomsrecht van BestLed frustreren. Overtreding van deze bepaling leidt tot verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,-- per overtreding, wat de overige rechten van BestLed (op bijvoorbeeld aanvullende schadevergoeding) onverlet laat.

9.7. BestLed is gerechtigd de goederen in het kader van herfinanciering aan derden over te dragen, dan wel in pand te geven. Ook is BestLed gerechtigd vorderingen op de Klant aan derden over te dragen of te verpanden.

9.8. Indien BestLed aan de Klant een koopoptie gunt om na afloop van de huur het gehuurde over te nemen, geldt voor de koop het bepaalde in hoofdstuk III van deze algemene voorwaarden.

 

III. KOOP

10. In geval van koop gelden in aanvulling op hoofdstuk I de navolgende bepalingen:

10.1. De opgegeven levertijden gelden bij benadering en behelzen nimmer een fatale datum. 

10.2. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van BestLed, totdat alle vorderingen die BestLed op de Klant heeft of zal krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.

10.3. Zolang het eigendom van de goederen niet aan de Klant is overgedragen, mag deze de goederen niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen. De Klant verplicht zich op het eerste verzoek van BestLed mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de Klant uit hoofde van doorlevering van goederen op haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

10.4. De Klant is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van BestLed te bewaren. De Klant zal de goederen tegen alle calamiteiten verzekeren op basis van de factuurwaarde. Voorts zal de wederpartij op het eerste verzoek van BestLed, voor zover dat nog net al van rechtswege is ontstaan ten gunste van BestLed een stil pandrecht vestigen op haar vorderingen dien aangaande op de verzekeraar.

10.5. De Klant zal de goederen houden zoals zij zijn, de merktekens van BestLed niet verwijderen of anderszins het eigendomsrecht van BestLed frustreren. Overtreding van deze bepaling leidt tot verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,-- per overtreding, wat de overige rechten van BestLed (op bijvoorbeeld aanvullende schadevergoeding) onverlet laat.

Referenties